Giới thiệu cổng từ RFID đọc đếm xưởng giặt là đầu tiên tại việt Nam

Cổng từ đọc đếm quần áo có khả năng đọc đếm chính xác tới 100% tất cả [...]