0936.266.060

Cách kết nối máy chấm công X628, 600ID, RJ550 với máy tính

Hướng dẫn lấy dữ liệu qua USB Ronald jack X628 ID